Rezonance jako zbraň

08.11.2015 11:47

Princip je obdobný jako u nádoby, u níž se shodne kmitočet jejího materiálu s kmitočtem k ní příchozím. Když se tyto stejné typy kmitů (rychlost a délku) setkají, sčítají se a stanou se více silné a v tomto případě ničivé, nastane rezonance. Rozkmitání je tak silné, že se předmět roztříští (například sklenice).

Jejich energie o určité vlnové délce lze využít jako zacílenou zbraň. Když známe jak kmitá  mikroorganismus, můžeme ho stejnou frekvenci „bombardovat“. Když bychom měli možnost vidět, jak to na něho působí, viděli bychom, že se kroutí a svíjí, pak se rozpadá až nakonec se prudce trhá a vybuchuje. Je zbaven života čili devitalizován.

To je princip hubení parazitů v našem těle.

 

Léčivé frekvence jsou z oblasti radiových vln. Přepočty se provádí dle fyzikálního vzorce:

c = f. λ

Příklad:

f= 400 [ kHz ], jaká vlnová délka odpovídá této frekvenci?

c = 2,998. 108 [ m/s ] rychlost světla ve vakuu

400 kHz = 400 000 Hz

λ = c : f = 2,998. 108 : 4. 105 = 0,7495. 103 = 749,5 m

Do vzorce zadáváme hodnoty v odpovídajících jednotkách (m, s, Hz), po výpočtu můžeme přepočíst.

400 kHz = 400 000 Hz = 0,4 MHz (mega) = 0,0004 GHz (giga) = 0,0000004 THz (tera)

749,5 m = 749500 mm = 749 500 000 μm (mikro) = 749 500 000 000 nm (nano)

 

Obrázek

DV dlouhé vlny, SV střední vlny, VKV krátké a velmi krátké vlny, HV Hertzovy vlny, UVM ultrakrátké vlny mikrovlny, TZ tepelné záření či sálání, IČ infračervené záření (r. 1800), UF ultrafialové záření (r. 1801), MX měkké paprsky X tedy rentgenové (r. 1895), TX tvrdé paprsky X, Mγ měkké záření γ (gama), Tγ tvrdé záření γ, EMSKP elektromagnetická složka kosmických paprsků (ultra gama). V závorce je rok objevu daného záření. Ostatní byla známa již dříve.

 

Obrázek

Viditelné spektrum v rozsahu vlnových délek λ (lambda) v metrech [m] vnímané člověkem  0,3969.10-6 m až 0,7682.10-6 .

Vlnění o vyšších vlnových délkách jako infračervené záření vnímáme jako teplo, citliví vnímají i vyšší vlnové délky jako mrazení, brnění, ještě delší vlnové délky slyšíme ...

Záření o kratších vlnových délkách ve směru ultrafialového a kratší má vysoké energie, velkou průraznost a nevnímáme ho. Pro člověka je nebezpečné.